Du är här

Våra enheter

Sävik har tillstånd för 41 slutna vårdplatser och 6 utslussplatser i stödboende.

Stora enheten, ”Stora Sävik”

Stora enheten på Sävik består av tre våningar som är organiserade i tre självständiga avdelningar. Varje avdelning är självständig med föreläsningsal, tvättstuga, tv-rum, dusch, personalkontor etc. Självklart har behandlaren, behandlingsassistenter och sjuksköterska sina personalutrymmen inne på respektive avdelning.

Förutom en lugn och trygg behandlingsmiljö innebär det kortare beslutsvägar och bättre möjlighet för klienten att knyta an till personalen. Vi har även valt att differentiera behandlingsinnehållet på respektive avdelning för att bemöta klienternas huvudproblematik i högre grad utifrån den avdelning de matchas emot.

Den röda tråden i behandlingen är struktur och förutsägbarhet. Vi arbetar med den inskrivnes beroende-, våld- och kriminella problematik genom yttre struktur och anpassning som t ex. att passa tider, social korrigering, ilskekontroll, planering, kommunicering och att lära sig samarbeta. Vi anser det vara viktigt att arbeta med den allmänna funktionsnivån för att klienten på ett mer effektivt sätt ska kunna tillgodogöra sig behandling samt skapa förutsättningar till en livsstilsförändring.

Klienten deltar i ett strukturerat behandlingsprogram som bland annat innebär dagliga föreläsningar och gruppbehandling med inriktning mot motivation, medvetenhet och egen problemformulering. All behandling är schemalagd från morgon till kväll under vardagar.

 

Lilla enheten, ”Annexet”

I ett angränsande hus till Stora enheten har vi platser för klienter med krav på en mer anpassad och stillsam behandlingsmiljö. 

Annexet är en självständig avdelning med egen föreläsningsal, terapisal, tvättstuga, tv-rum, duschar, terapirum, biljardrum etc. Självklart har behandlarna, behandlingsassistenter och sjuksköterska sina personalutrymmen inne på avdelningen.

Annexet är en avdelning inriktad mot de klienter med en psykiatrisk problematik. Annexet innebär för klienten ett lugnare och mer anpassat behandlingsklimat. Avdelningen har dessutom högre personaltäthet. 

Ett viktigt behandlingsområde på Annexet (förutom beroende och till viss del vålds- och kriminell problematik) är att arbeta med klientens allmänna funktionsnivå (ADL). Därtill anpassas behandlingen utifrån varje individs psykiatriska problematik och förutsättningar.

Klienterna deltar även i dagliga föreläsningar och gruppbehandling med inriktning mot motivation, medvetenhet och egen problemformulering. All behandling är schemalagd från morgon till kväll under vardagar.

Vill du veta mer om enheterna kontakta behandlingschef Ronnie Lystedt på telefon: 0225-56652