Du är här

Behandling

Kartläggning

Behandlingen inleds med kartläggningar för att säkerställa olika problemområden beträffande drog/alkoholberoende, ev. neuropsykiatriska svårigheter, personlighetsproblematik samt andra kliniska symptom.

Behandlingsinsatser

Vi ger kognitiva och beteendeinriktade interventioner för klienter med samsjuklighet. Vår erfarenhet är att vid samsjuklighet förekommer det i hög grad tidigt utvecklade dysfunktionella scheman, personlighetsproblematik, drog-/alkoholberoende med mer rigida tankemönster och beteenden. Behandlingen sker i grupp med syfte att bistå klienten att upptäcka sina invanda mönster. Vi kartlägger tidiga uppväxtvillkor samt destruktiva beteendemönster. Vidare kartlägger vi tankar, känslor, beteenden och konsekvenser i en viss situation för att möjliggöra en förändring av dessa i den riktning klienten själv vill.

- Gruppbehandling; Vi utgår från olika teman som t.ex. missbruk, kriminalitet, aggressivitet, våld och psykisk ohälsa. Vi har designat behandlingsdomäner grundat på kognitiva och beteendeinriktade metoder, som är konsekvens- och lösningsinriktade. Målet är att klienten ska upphöra med sitt missbruk/destruktiva/antisociala liv och förändra sin destruktiva livsstil. Vi arbetar med missbruk, destruktiva, undvikande och antisociala beteenden i en socialiseringsprocess. Syftet är att göra klienten medveten om sitt utanförskap, hur han ställer sig utanför och hur han kan hitta alternativa konstruktiva lösningar att socialisera sig och förändra sina beteenden. Arbetsuppgifter sker runt egen problematik. Introduktion till självhjälpsgrupper såsom AA-NA.

C.R.A., Missbruksintervention; På Sävik arbetar vi efter Community Reinforcement Approach, CRA. CRA är en av de psykosociala behandlingar som Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar för klienter med narkotikamissbruk. Mer information.

- MI, Motiverande samtal; MI är en samtalsmetod för att hjälpa människor att vilja förändra problematiska beteenden och få tilltro till sin förmåga att klara att genomföra förändringen. MI, är en av de psykosociala behandlingar som socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar för klienter med missbruk av narkotika. Effekten är minskad narkotikaanvändning och förbättrad social situation. Mer information

- Föreläsningar; Vi tillhandahåller föreläsningar veckovis baserat på det behandlingstema klienten arbetar med i gruppbehandlingen, utifrån given problematik. 

- Föräldrautbildning; Manualbaserad COPE erbjuds till de klienter som är föräldrar. En hörnsten i COPE-programmet är att föräldrar kan och känner sina barn bäst men att man som förälder kan behöva påfyllning i sitt föräldraskap. Kanske har man kört fast i gamla spår som inte fungerar och behöver stöd i att bryta den negativa spiralen och komma tillbaka till den positiva. Kanske handlar det om att få hjälp att hitta nya strategier/sätt att uppfostra barnen på. Detta kan du som förälder få via COPE. Mer information

- Social Träning/ADL; Ett viktigt inslag inom och utom institutionen är att arbeta med sin egen funktionsnivå. Funktionsnivåträningen kan avse praktiska vardagliga färdigheter liksom sociala färdigheter. Funktionsnivåträningen kan omfatta städning av eget rum samt gemensamma lokaler, veckovist ansvar för matlagning dvs budget, planering, inköp, disk (köksvecka), medhjälplig med personal av underhåll och reparation av lokaler. Ett viktigt led i vårt behandlingsprogram är att närma sig det övriga samhället vilket sker genom regelbundna sociala aktiviteter som utflykter, studiebesök, bio, teater m m.

- Fysisk träning; Många av våra klienter kommer till Sävik i dåligt fysiskt skick. Vi fäster stor vikt vid fysisk aktivitet som en del av rehabiliteringen. Vi har i nära anslutning till Sävik tillgång till både sporthall, simbassäng. På Skönviksområdet finns fina strövområden och i Säviks egna lokaler har vi ett eget gym. På Sävik försöker personalen motivera klienterna till fysisk aktivetet som en given del av vår behandling. 

- Utbildning; På Skönviksområdet finns en gymnasieskola med vuxenutbildning där det finns möjlighet att läsa in kurser på Komvux. Självklart finns det möjlighet till olika former av distansutbildning genom internet. Utbildningar är aktuellt för klienter med längre placeringstid.

- Arbetsträning; Vi samarbetar med olika lokala arbetsgivare runt möjligheterna till arbetsträning och praktikplatser som en del av klientens utslussning. Vi har ett väl utvecklat samarbete med Säters kommun, landsting, fastighetsförvaltare, golfbana etc kring praktikplatser. I vårt stödboende har vi avdelat en samordnare med särskilt ansvar för bl a sysselsättning. Arbetsträning sker givetvis i dialog med remittent.

- Fritidsverksamhet; När klienten är drogfri finns det ofta behov av att förändra sin livsstil. För att erbjuda alternativ till den gamla livsstilen har vi olika aktiviteter som t ex målning, teater, foto, fiske, vandring etc.

- Aktiviteter; Vi erbjuder olika former av gemensamma aktiviteter för våra klienter. Det kan röra sig om gemensamma vandringar liksom besök på kulturella institutioner, bio, fiske mm.    

- Stödboende; Stödboendet på Sävik vänder sig till vuxna personer som p g a sitt beroende har svårt att etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden. 

Vill du veta mer om hur vi arbetar med vår behandlingmodell är du välkommen att kontakta behandlingschef Ronnie Lystedt på 0225-566 52 eller e-post ronnie.lystedt@savik.se.