Kartläggning

Behandlingen inleds med omsorgsfulla kartläggningar (se Utvärdering/Kvalitetssäkring) för att säkerställa olika problemområden beträffande drog/alkoholberoende, ev. neuropsykiatriska svårigheter, personlighetsproblematik samt andra kliniska symptom. Om frågeställningar finns genomförs även fördjupade bedömningar i samarbete med psykolog och läkare. Närmare sagt kan detta handla om en neuropsykiatrisk utredning och/eller fördjupad utredning för att säkerställa en personlighetsdiagnos.

Behandlingsinsatser

Vi ger kognitiva och beteendeinriktade interventioner för klienter med samsjuklighet. Vår erfarenhet är att vid samsjuklighet förekommer det i hög grad tidigt utvecklade dysfunktionella scheman, personlighetsproblematik, drog-/alkoholberoende med mer rigida tankemönster och beteenden. Samtalet förs i form av en dialog, ett aktivt samarbete mellan klient och terapeut samt utgår från konkreta känsloladdade situationer. Sker främst i grupp. Terapeuten ställer öppna frågor i syfte att bistå klienten att upptäcka sina invanda mönster. Man kartlägger tidiga uppväxtvillkor samt maladaptiva scheman. Vidare kartlägger man tankar, känslor, beteenden och konsekvenser i en viss situation för att möjliggöra en förändring av dessa i den riktning klienten själv vill.

- Gruppterapi; Vi utgår från olika teman som t ex Missbruk, Aggressivitet/våld och Kriminalitet i grupp; Vi har designat behandlingsdomäner grundat på kognitiva och beteendeinriktade metoder, som är konsekvens- och lösningsinriktade. Målet är att klienten ska upphöra med sitt missbruk/destruktiva/antisociala liv och förändra sin destruktiva livsstil. Vi arbetar med missbruk, destruktiva, undvikande och antisociala beteenden i en socialiseringsprocess. Syftet är att göra klienten medveten om sitt utanförskap, hur han ställer sig utanför och hur han kan hitta alternativa konstruktiva lösningar att socialisera sig och förändra sina beteenden. Arbetsuppgifter sker runt egen problematik. Individuellt schema och kontrakt upprättas. Brottsbearbetning och utvecklande av empati för brottsoffer. Introduktion till självhjälpsgrupper såsom AA-NA.

- C.R.A., Missbruksintervention; På Sävik arbetar vi efter Community Reinforcement Approach, CRA. CRA är en av de psykosociala behandlingar som Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar för klienter med narkotikamissbruk. Effekten är minskad narkotikaanvändning och förbättrad social situation, och metoden gör att klienterna stannar längre i behandling. När det gäller alkoholberoende rekommenderar de nationella riktlinjerna åtta psykosociala behandlingar. CRA är en av dem. Effekten av metoden är nykterhet, minskad konsumtion, färre dagar med missbruk och förbättrad livskvalitet. CRA, vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund (KBT). Metoden utvecklades på 1970-talet i USA av George Hunt och Nathan Azrin och är i dag en manualbaserad metod.

CRA är avsett för vuxna och ungdomar med alkohol- och drogproblem och personer med dubbeldiagnoser, vilket innebär att de har både missbruksproblem och till exempel en psykiatrisk diagnos, som till exempel neuropsykiatri, depression eller ångest. CRA är en metod som arbetar både med personens missbruk och med boende, arbete, fritid och sociala kontakter.

- MI , Motivational Interviewing; MI är en samtalsmetod för att hjälpa människor att vilja förändra problematiska beteenden och få tilltro till sin förmåga att klara att genomföra förändringen. MI, är en av de psykosociala behandlingar som socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar för klienter med missbruk av narkotika. Effekten är minskad narkotikaanvändning och förbättrad social situation.

Sedan flera år används MI på Sävik för att hjälpa klienterna att hitta sin motivation till att förändra sin livsstil. Syftet med interventionen är att få klienter mer motiverande att ta itu med sina problem. MI är en evidensbaserad samtalsmetod som bland annat hjälper människor till förändring av riskbruk och beroende av alkohol, droger och tobak. MI består av ett förhållningssätt och ett antal samtalsverktyg. Centralt i förhållningssättet är en utforskande och samarbetande stil, där rådgivaren vill förstå personens sätt att se på problemet och en förändring av detta. Samtidigt försöker rådgivaren hjälpa personen att komma vidare till en förändring genom att erbjuda information om riskerna med beteendet och samtala om den osäkerhet som ofta finns inför en förändring.

- Föreläsningar; Vi tillhandahåller veckovisa föreläsningar baserat på behandlingsteman utifrån given problematik. 

- Föräldrautbildning; Manualbaserad COPE erbjuds till de klienter som är föräldrar. En hörnsten i COPE-programmet är att föräldrar kan och känner sina barn bäst men att man som förälder kan behöva påfyllning i sitt föräldraskap. Kanske har man kört fast i gamla spår som inte fungerar och behöver stöd i att bryta den negativa spiralen och komma tillbaka till den positiva. Kanske handlar det om att få hjälp att hitta nya strategier/sätt att uppfostra barnen på. Detta kan du som förälder få via COPE.

Målsättningen med COPE-programmet är att:

  • Stärka föräldrars självförtroende och utveckla föräldrarollen
  • Ge föräldrar möjlighet att utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter
  • Föräldrar ska få praktiska och konkreta strategier i sitt föräldraskap
  • Föräldrar ska förstärka positivt beteende hos sina barn och förebygga de negativa

En COPE- kurs kan omfatta mellan 8 och 14 gruppträffar/lektioner om två timmar. Gruppen som kan omfatta 10-25 föräldrar träffas en gång i veckan. Programmet är deltagarstyrt och diskussionerna förs ömsom i smågrupper och i stor grupp. Varje lektion är noga strukturerad och avhandlar en strategi. Det kan t ex röra sig om hur man uppmuntrar och berömmer sitt barn på ett medvetet sätt för att bryta negativa cirklar i samspelet och för att påverka barnet att bete sig mer följsamt.

- Social Träning/ADL; Ett viktigt inslag inom och utom institutionen är att arbeta med sin egen funktionsnivå. Funktionsnivåträningen kan avse praktiska vardagliga färdigheter som sociala färdigheter. Funktionsnivåträningen kan omfatta städning av eget rum samt gemensamma lokaler, veckovist ansvar för matlagning dvs budget, planering, inköp, disk etc, trädgårdsarbete, underhåll och reparation av hus och lokalutrymmen. Ett viktigt led i vårt behandlingsprogram är att närma sig det övriga samhället vilket sker genom regelbundna sociala aktiviteter som utflykter, studiebesök, bio, teater m m.

- Fysisk träning; Många av våra klienter kommer till Sävik i dåligt fysiskt skick. Vi fäster stor vikt vid fysisk aktivitet som en del av rehabiliteringen. Vi har tillgång till både sporthall, simbassäng samt eget gym som en given del av vår behandling. 

- Utbildning; På Skönviksområdet finns en gymnasieskola med vuxenutbildning där det finns möjlighet att läsa in kurser på Komvux. Självklart finns det möjlighet till olika former av distansutbildning genom internet.

- Arbetsträning; Vi samarbetar med referenten runt möjligheterna till arbetsträning och praktikplatser som en del av klientens utslussning. Vi har ett väl utvecklat samarbete med Säters kommun, landsting, fastighetsförvaltare, golfbana etc kring praktikplatser. I vårt stödboende har vi avdelat en samordnare med särskilt ansvar för bl a sysselsättning. 

- Fritidsverksamhet; När klienten är drogfri finns det ofta behov av att förändra sin livsstil. För att erbjuda alternativ till den gamla livsstilen har vi olika aktiviteter som t ex målning, teater, foto, fiske, vandring etc.

- Aktiviteter; Vi erbjuder olika former av gemensamma aktiviteter för våra klienter. Det kan innebära besök på sportevenemang, nöjesevenemang, kulturella institutioner, bio m m   

- Stödboende; Stödboendet på Sävik vänder sig till vuxna personer som p g a sitt beroende har svårt att etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden. Efter avslutad behandling är boendet ofta det första steget för att kunna ordna upp sin tillvaro. De boende kan få hjälp med att strukturera sin vardag med matlagning, tvätt, hygien, sysselsättning och ekonomi. Stöd i kontakter med andra myndigheter samt fritids- och kulturella aktiviteter kan också ingå. I stödboendet finns det personal dygnet runt samt gemensamhetsytor för gemensamma måltider, gym, biljard, musikrum med mera.


Vill du veta mer om hur vi arbetar med vår behandlingmodell är du välkommen att kontakta enhetschef Ronnie Lystedt på 0703-769772 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Välkommen till Säviks mobilsida!
Om ni besöker hemsidan med en bredare webbläsare så kommer ni åt mycket mer information.

Sävik AB
Box 61, 783 22 Säter
Telefon 0225 – 566 30
E-post info@savik.se