Du är här

Missbruk & beroende

Ett drogberoende utvecklas ofta i unga år, vilket har stor negativ betydelse för personlighetsutvecklingen. En liknande negativ påverkan på personlighetsutvecklingen ser man också vid alkoholberoende med debut i ungdomen. 

På grund av den höga förekomsten av personlighetsproblematik är det av särskild vikt att det finns kunskap beträffande kartläggning och behandling vid de institutioner som åtar sig behandling av dessa grupper. Det behöver dessutom finnas utvecklings- samt inlärningspsykologisk kunskap för att förstå uppkomsten av personlighetsproblematik och sambandet med beroende, för att adekvat behandling ska kunna genomföras. Framgångsrik behandling av dessa klienter bör bygga på kontinuitet, samsyn och förtroende.

Metod

På Sävik arbetar vi med gruppbehandlingar och föreläsningar utifrån kognitiv beteendegrund (KBT). Vi utgår från teorin om kognitionens och emotioners betydelse för våra beteenden. Vid drog/alkoholberoendet är det ofta scheman som kretsar kring en upplevelse av skam, hjälplöshet och värdelöshet, som man ser som riskfaktorer för utveckling av drogrelaterade antaganden och handlingsmönster, vilka sedan bidrar till att vidmakthålla drogberoendet då de aktiveras.

Som en ytterligare del, paralellt och integrerat med KBT behandlingen arbetar vi efter Community Reinforcement Approach, CRA som vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund (KBT). 

CRA är avsett för vuxna och ungdomar med alkohol- och drogproblem och personer med dubbeldiagnoser, vilket innebär att de har både missbruksproblem och till exempel en psykiatrisk diagnos, som till exempel neuropsykiatri, depression eller ångest. CRA är en metod som arbetar både med personens missbruk och med boende, arbete, fritid och sociala kontakter.

Kartlägger tankar som leder till återfall

Metoden innebär att man gör en noggrann kartläggning av vilka tankar och känslor som gör att personen fortsätter missbruka eller återfaller i missbruk. Tanken är att en person som vet vad som påverkar missbruksbeteendet och har lärt sig hur han/hon ska hantera dessa händelser/känslor, kan undvika återfall.

I CRA använder behandlaren Motiverande samtal (MI) för att få en bra kontakt med klienten och öka klientens motivation till förändring. Återfallsprevention används för att identifiera och analysera risksituationer och träna in alternativa sätt att handskas med dessa situationer.

Lära sig tacka nej

Dessutom används funktionsanalys, färdighetsträning i form av självkontrollträning eller problemlösningsfärdigheter, kommunikationsträning och tacka nej-färdigheter.

Funktionsanalys ska leda fram till att klienten förstår sitt alkohol- eller drogbeteende så att han/hon kan finna alternativ och därmed avstå från missbruket.

Kommunikationsfärdigheter i allmänhet och förmåga att tacka nej till alkohol och/eller droger i synnerhet, tränas bland annat genom rollspel.

Ytterligare inslag i CRA är yrkesrådgivning, familjerådgivning samt utveckling positiva sociala kontakter och sysselsättning som ersättning för den tidigare alkohol- eller drogcentrerade livsstilen.