Vi utgår från teorin om kognitionens och emotioners betydelse för våra beteenden. Vid drog/alkoholberoendet är det ofta scheman som kretsar kring en upplevelse av skam, hjälplöshet och värdelöshet, som man ser som riskfaktorer för utveckling av drogrelaterade antaganden och handlingsmönster, vilka sedan bidrar till att vidmakthålla drogberoendet då de aktiveras.

Ett drogberoende utvecklas ofta i unga år, vilket har stor negativ betydelse för personlighetsutvecklingen. En liknande negativ påverkan på personlighetsutvecklingen ser man också vid alkoholberoende med debut i ungdomen. Samsjukligheten mellan narkotikaberoende och personlighetsstörningar finns belagd i en mängd olika studier (Ramström 1989; Fridell 1991; Bertling 1993; Tunving & Nordegren 1993).

På grund av den höga förekomsten av personlighetsproblematik är det av särskild vikt att det finns kunskap beträffande kartläggning och behandling vid de institutioner som åtar sig behandling av dessa grupper. Det behöver dessutom finnas utvecklings- samt inlärningspsykologisk kunskap för att förstå uppkomsten av personlighetsproblematik och sambandet med beroende, för att adekvat behandling ska kunna genomföras. Framgångsrik behandling av dessa klienter bör bygga på kontinuitet, samsyn och förtroende, vilket sällan uppfylls av inblandade aktörer exempelvis kriminalvård, beroendevård och psykiatri i Sverige (Gyllenhammar 2004). Aktuell behandlingsforskning stöder ett parallellt arbete med drog/alkoholproblemet och övrig psykiatrisk problematik och inte modellen av det ena först och det andra sen.

Metod

På Sävik arbetar vi efter Community Reinforcement Approach, CRA. CRA är en av de psykosociala behandlingar som Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar för klienter med narkotikamissbruk. Effekten är minskad narkotikaanvändning och förbättrad social situation, och metoden gör att klienterna stannar längre i behandling.

När det gäller alkoholberoende rekommenderar de nationella riktlinjerna åtta psykosociala behandlingar. CRA är en av dem. Effekten av metoden är nykterhet, minskad konsumtion, färre dagar med missbruk och förbättrad livskvalitet.

CRA, vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund (KBT). Metoden utvecklades på 1970-talet i USA av George Hunt och Nathan Azrin och är i dag en manualbaserad metod.

CRA är avsett för vuxna och ungdomar med alkohol- och drogproblem och personer med dubbeldiagnoser, vilket innebär att de har både missbruksproblem och till exempel en psykiatrisk diagnos, som till exempel neuropsykiatri, depression eller ångest. CRA är en metod som arbetar både med personens missbruk och med boende, arbete, fritid och sociala kontakter.

Kartlägger tankar som leder till återfall

Metoden innebär att man gör en noggrann kartläggning av vilka tankar och känslor som gör att personen fortsätter missbruka eller återfaller i missbruk. Tanken är att en person som vet vad som påverkar missbruksbeteendet och har lärt sig hur han/hon ska hantera dessa händelser/känslor, kan undvika återfall.

I CRA använder behandlaren Motiverande samtal (MI) för att få en bra kontakt med klienten och öka klientens motivation till förändring. Återfallsprevention används för att identifiera och analysera risksituationer och träna in alternativa sätt att handskas med dessa situationer.

Lära sig tacka nej

Dessutom används funktionsanalys, färdighetsträning i form av självkontrollträning eller problemlösningsfärdigheter, kommunikationsträning och tacka nej-färdigheter.

  • Funktionsanalys ska leda fram till att klienten förstår sitt alkohol- eller drogbeteende så att han/hon kan finna alternativ och därmed avstå från missbruket.
  • Kommunikationsfärdigheter i allmänhet och förmåga att tacka nej till alkohol och/eller droger i synnerhet, tränas bland annat genom rollspel.

Ytterligare inslag i CRA är yrkesrådgivning, familjerådgivning samt utveckling positiva sociala kontakter och sysselsättning som ersättning för den tidigare alkohol- eller drogcentrerade livsstilen.

Vill du veta mer om hur Sävik arbetar med C.R.A. är du välkommen att kontakta bitr enhetschef Joakim Söderlund 0733-677566 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Välkommen till Säviks mobilsida!
Om ni besöker hemsidan med en bredare webbläsare så kommer ni åt mycket mer information.

Sävik AB
Box 61, 783 22 Säter
Telefon 0225 – 566 30
E-post info@savik.se